Magick Tree Free Resources

magick-treelogojpg

24 Step Yang Style Tai Chi Form

24 Posture Taiji Form

Movement List

 

 

1.     Qi Shi                                                 Opening Stance

2.     Ye Ma Fen Zong                               Parting the horse’s mane

3.     Bai He Liang Chi                             White Crane spread its wings

 

4.     Luo Xi Ao Bu                                   Brush knee twist steps

5.     Shou Hui Pi Pa                                 Play the lute

6.   Dao Juan Hong                                 Repulse monkey

 

7.   Zuo Lan Que Wei                             Grasp the bird’s tail – left style

8.   You Lan Que Wei                             Grasp the bird’s tail – right style

 

9.   Dan Bian                                           Single whip

10. Yun Shou                                           Wave hands

11. Dan Bian                                           Single whip

 

12. Gao Tan Ma                                     High pat horse

13. You Deng Jiao                                   Right heel kick

14. Shuang Feng Quan Er                     Double punch to ears

15. Zhuan Shen Zuo Deng Jiao             Turn around left heel kick

 

16. Zuo Xia Shi Du Li                             Snake creeps down – left form

17. You Xiao Shi Du Li                           Snake creeps down – right form

 

18. Yu Nu Chuan Shuo                           Fair lady works on shuttles

19. Hai Di Zhen                                       Needles at sea bottom

20. Shan Tong Bei                                   Fan through back

 

21. Zhuan Shen Ban Lan Chui             Turn around block, parry and punch

22. Ru Feng Si Bi                                   Apparent close-up

23. Shi Zi Shou                                       Cross hands

24. Shou Shi                                             Closing form